Wróć do listy artykułów KP

Art. 9. Definicja prawa pracy

4

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.
§ 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych.
§ 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.

§1 przepisu definiuje nam prawo pracy.
Zgodnie z tym przepisem do prawa pracy zaliczamy:
- Kodeks Pracy,
- inne ustawy i akty wykonawcze regulujące prawa i obowiązki pracowników i pracodawców,
- układy zbiorowe pracy, regulaminy, statuty - o ile regulują zagadnienia prawnopracownicze.
Kolejne paragrafy zawierają bardzo ważną z punktu widzenia zasadę "minimum uprawnień". Zgodnie z tą zasadą akty prawa pracy możemy podzielić na trzy grupy:
a) prawo powszechnie obowiązujące, czyli KP, ustawy, rozporządzenia,
b) układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe
c) regulaminy i statuty.
Istota omawianego zagadnienia polega na tym że akty z grupy b) nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż akty z grupy a).
Akty z grupy c) nie mogą być zaś dla pracownika mniej korzystne iż akty z grupy a) i b).
Pamiętać należy jednak, iż postanowienia tych aktów mogą być jednak korzystniejsze.
§4 przepisu wprowadził do KP zasadę zgodnie, z którą postanowienia aktów z grupy b) oraz c) nie obowiązują, jeżeli łamią zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

Słowa kluczowe: prawo,pracy,kodeks,regulamin,układ,zbiorowy,statut

Wróć do listy artykułów KP

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki