Wróć do listy artykułów KP

Art. 9z1. Zawieszenie przepisów prawa pracy

5

§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.
§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. Przepis art. 241z27 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu inspektorowi pracy.
§ 5. Przepisy § 1-4 nie naruszają przepisów art. 241z27.

Istnieje możliwość zawieszenia przepisów prawa pracy. Oczywiście możliwość wprowadzenia tegoż zawieszenia okrojona została szeregiem ograniczeń - w przeciwnym wypadku bowiem KP byłby czystą fikcją literacką.
Oto te ograniczenia:
- zawiesić można przepisy tylko wtedy gdy jest to uzasadnione sytuacją ekonomiczną pracodawcy.
- nie można zawiesić KP, innych ustaw oraz aktów wykonawczych (czyli aktów wymienionych w komentarzu do art. 9 w grupie a). Jak z tego wynika można zawieszać postanowienia aktów z grupy b) oraz c).
- porozumienie zawiera się w drodze... porozumienia pomiędzy pracodawcą, a zakładową organizacją związkową (w przypadku jej braku z przedstawicielstwem pracowników). Pracodawca nie może więc przepisów zawiesić jednostronnie,
- przepisy można zawiesić na najwyżej trzy lata.
- porozumienie o zawieszeniu należy zgłosić inspektorowi pracy
Celem tego przepisu jest w ułatwienie ekonomicznie podupadłym pracodawcom przeprowadzenie restrukturyzacji. Pracownicy rezygnują ze swych uprawnień, by uchronić zakład przed finansowym krachem.

Słowa kluczowe: zawieszenie,prawa,pracy,przepisów,porozumienie

Wróć do listy artykułów KP

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki